• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2015/2016

Stypendia i zasiłki szkolne 2015

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krapkowice stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców
lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego lub dyrektora szkoły.

Wnioski można pobierać w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krapkowice, w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: http://bip.krapkowice.pl/2568/2143/obsluga-interesantow.html


STYPENDIUM  SZKOLNE

 1. Kryterium dochodowe

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto.
Zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058) w związku z art. 90d ust. 1, ust. 7 ustawy z dnia
7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
  od 1.10.2015 r.
kwota ta będzie wynosić 514,00 zł netto na osobę.
 

 1. Termin składania wniosków o stypendium szkolne:

od 20 sierpnia 2015 r. do 15 września 2015 r.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium może być złożony
po upływie ww. terminu.

 1. Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne:

Wnioski o stypendium można  składać w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Krapkowice lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, Wydział Oświaty i Kultury, budynek II, parter, pokój nr 19. 

Zasady przydzielania stypendium szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły,
  do której uczeń uczęszcza.
 3. Do wniosku o stypendium dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku, gdy rodzina korzysta
  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zamiast zaświadczenia
  o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów
  albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego stypendium i terminie jego realizacji.
 5. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni dokonują zakupu przedmiotów
  o charakterze edukacyjnym – wskazanych w decyzji albo pokrywają koszty udziału dziecka
  w zajęciach edukacyjnych lub koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Następnie przedstawiają dowód zakupu przedmiotów edukacyjnych lub usług edukacyjnych w Wydziale Oświaty i Kultury (fakturę lub rachunek imienny wypisany na rodzica ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia).
 6. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują refunduję poniesionych kosztów zgodnie z przedstawioną fakturą do wysokości przyznanego w decyzji stypendium
  na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Brak kryterium dochodowego
 2. Zdarzenie losowe
  Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to w szczególności:
  - śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
  - utrata mienia przez rodzinę ucznia wskutek powodzi, pożaru, klęski żywiołowej
    lub kradzieży,
  - wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna
    do świadczenia pracy przez okres co najmniej jednego miesiąca.
 3. Termin składania wniosków o zasiłek szkolny
  do 2 miesięcy od zdarzenia losowego.

 

 1. Miejsce składania wniosków o zasiłek szkolny:

Wnioski o stypendium należy składać w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Krapkowice  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,  Wydział Oświaty i Kultury, budynek II, parter, pokój nr 19. 

 

Zasady przydzielania zasiłku szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie zasiłku.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 3. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia losowego.
 4. Do wniosku o zasiłek dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie ciężkiej i długotrwałej choroby, zaświadczenie z państwowej straży pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru itp.
 5. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego zasiłku szkolnego
  w formie pieniężnej i terminie jego realizacji.
 6. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują przyznaną w decyzji kwotę zasiłku szkolnego na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy
  w Krapkowicach. 

 

W załączeniu - do pobrania:

DOCoświadczenie o wysokości dochodów.doc
DOCwniosek o stypendium.doc
DOCwniosek o zasiłek.doc
 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).