• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na:
 

  1. sprzedaż działki Nr 247/4 z mapy 14 o pow. 0,3289 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00050729/9 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod inwestycje

      Cena wywoławcza -  159.650,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  1. sprzedaż działki Nr 248/4 z mapy 14 o pow. 0,3403 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00019335/1 – przeznaczonej pod inwestycje.  Nieruchomość obciążona hipotekami:

1) Siedem tysięcy marek niemieckich w złocie pożyczki z 13% odsetkami rocznie  od dnia 15.02.1931 r. na rzecz „Oberschlesische Stadtschaff” w Raciborzu, wpisana dn. 6 maja 1931 r. co obecnie stanowi 0,04 zł – 28.07.2015 roku złożono w Sądzie Rejonowym  w  Strzelcach Opolskich V Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosek o wykreślenie hipoteki wraz z oświadczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego o zwolnieniu zobowiązania zabezpieczonego tą hipoteką.

2) Tysiąc marek niemieckich z 5% odsetkami rocznie od dnia 29.09.1931 roku na rzecz „Bank Fur Deutsche Industrie-Obligatcionen” w Berlinie, wpisana dnia 1.10.1931 r. – po przerachowaniu w dniu 2.07.2015 roku przedmiotowej wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę  0,002 zł, dnia 10 lipca 2015 roku złożono w Sądzie Rejonowym  w  Strzelcach Opolskich I Wydziale Cywilnym wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego tej kwoty celem dalszego jej wykreślenia  z Działu III KW.

Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich

Cena wywoławcza -  165.180,00 zł

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2015 roku (piątek) o godz. 10°° w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 21 września 2015 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia.

Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi

osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, II piętro, pok. 35, telefon 077/44 66 870, 44 66 897.

                                                           Z up. Burmistrza  Krapkowic                                                                                                                      Zastępca Burmistrza                                                                                                                                   Romuald Haraf                                                  

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).