OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r . poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały nr VIII/90/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej uchwały. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Burmistrz Krapkowic

   Andrzej Kasiura