• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek:

Gminy Krapkowice, ul. 3-go Maja 17, 47-303 Krapkowice,

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Żywocice – Ligota Krapkowicka wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz budowie odcinka kolektora grawitacyjnego wzdłuż drogi ul. kozielskiej w Żywocicach celem odprowadzania ścieków sanitarnych do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w m. Żywocice.

Inwestycja realizowana na działkach ewidencyjnych nr 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,/5, 1038/4, 1038/3, 1038/2, 1038/1, 1039, 1058, 1059, 1061,202/2, 202/15,1100/15, 1100/2, 1100/8 z k. m. 3, 1100/4, 1100/3, 1100/9, 1100/6, 1100/10, 1100/11, 1099/2, 498/1, 488/6, 1100/24  z k. m. 1 obręb Żywocice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 

                                                                                                                        Burmistrz Krapkowic

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).