• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 03 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.
do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków  do projektu  za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynął jeden formularz, stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania: PDFZałącznik do sprawozdania.pdf

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Treść uwagi/opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Wspólnota Mieszkaniowa „LIMANA” 

Ponowne wprowadzenie segregowania śmieci suchych na makulaturę i plastik osobno. Tak uczą w szkołach.

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż wyodrębnienie kolejnej frakcji odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce „u źródła”, podwyższyłoby koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z koniecznością zorganizowania osobnego transportu tych odpadów.

Zmiana obecnych pojemników klapowych na pojemniki z klapami odsuwanymi. Obecnie pojemniki przy otwieraniu stwarzają duże problemy dla dzieci i ludzi starszych.

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż w przedłożonym projekcie uchwały, nie ma potrzeby precyzowania wymagań w zakresie rozwiązań technicznych dotyczących otwierania pojemników. Dokumentem, w którym można określać tego typy wymagania jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzana na potrzeby przetargu o udzielenie zamówienia publicznego.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).