• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o VIII Sesji Rady Miejskiej

VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

18 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 14:00

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  VIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  23.04.2014 r. do  18.06.2015 r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych złożone w formie pisemnej.
 3. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice za 2014 rok. Wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 roku. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2014 rok (projekt uchwały nr 1 z dnia 28.05.205r.)
 4. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji letniej 2015.
 5. Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i  lokalami socjalnymi .
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt z dnia 29.05.2015 r.)
 2. Projekt uchwały nr 3 w sprawie załatwienia skargi z dnia 23.03.2015 roku na działalność Burmistrza Krapkowic (projekt z dnia 02.06.2015 r.)
 3. Projekt uchwały nr 4 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach (projekt z dnia 28.05.2015 r.)
 4. Projekt uchwały nr 5 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach (projekt z dnia 28.05.2015 r.)
 5. Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze  przetargu (projekt z dnia 26.05.2015 r.)
 6. Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt z dnia 14.05.2015 r.)
 7. Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej (projekt z dnia 18.05.2015 r.)
 8. Projekt uchwały nr 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2014 rok (projekt z dnia 28.05.2015 r.)
 9. Projekt uchwały nr 10 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (projekt z dnia 01.06.2015 r.)
 10. Projekt uchwały nr 11 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (projekt z dnia 01.06.2015 r.)
 11. Projekt uchwały nr 12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (projekt z dnia 21.05.2015 r. )
 12. Projekt uchwały nr 13 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 13.05.2015 r.)
 13. Projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/352/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna (projekt z dnia 01.06.2015 r.)
 14. Projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów (projekt z dnia 01.06.2015r.)
 15. Projekt uchwały nr 16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (projekt z dnia 03.06.2015 r.)
 16. Projekt uchwały nr 17 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi (projekt z dnia 03.06.2015r)
 17. Projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (projekt z dnia 03.06.2015 r.)
 18. Projekt uchwały nr 19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ( projekt z dnia 03.06.2015r.)
 19. Projekt uchwały nr 20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt z dnia 03.06.2015r.)
 20. Projekt uchwały nr 21 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowice (projekt z dnia 20.05.2015 r)
 21. Projekt uchwały nr 22 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice
 22. Projekt uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt z dnia 03.06.2015 r.)
 23. Projekt uchwały nr 24 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice (projekt z dnia 03.06.2015 r.)

      7.  Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

      8.  Zakończenie  VIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji:

1)15.06.2015 r. godz. 1400 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, ul. Szkolna 3- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Organizacja roku szkolnego 2015/2016. Sprawy organizacyjne i kadrowe w placówkach oświatowych; Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie Krapkowice. Informacja dot. naboru dzieci do gminnych przedszkoli)

2) 16.06.2015 r. godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informację nt. opłaty parkomatowej i targowej pobieranej przez ZGKiM; Informację bieżącą z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych; Informację bieżącą z działalności OPS, WTZ, ŚDS)

3) 17.06.2015 r. godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro – Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informację nt. stanu dróg i chodników w Mieście i Gminie Krapkowice; Mechanizm pozyskiwania i koordynacji środków unijnych i pozabudżetowych. Pozyskane środki finansowe na realizowane inwestycje w Mieście i Gminie Krapkowice, ujęte w Planie Finansowym

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).