[12-02-2013] OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9 i 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach.
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XVII/252/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9 i 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach.
 
       Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do dnia 05.03.2013r.:
1. na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice,
ul.3 Maja 17,
    47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres: umig_plany@krapkowice.pl lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Miasta i Gminy  w Krapkowicach, w
     godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 13

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
  
 
      Burmistrz Krapkowic
       /-/ Andrzej Kasiura