Stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
 
Od 1 stycznia 2013 roku na terenie gminy Krapkowice obowiązują następujące stawki podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości
 

Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy wynoszą:


1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 1m² powierzchni,
 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 
3,95 zł od 1ha powierzchni,
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m² powierzchni,
 

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  
mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –    
stawkę podstawową, która wynosi 20,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach    
handlowych (w  sklepach  wielkopowierzchniowych) na powierzchni przekraczającej 800 m², stacje paliw, banki i instytucje finansowe – stawkę podwyższoną, która wynosi 22,82 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,60 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o  
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń  
- 4,63 zł od 1m² powierzchni  użytkowej, 
     
 f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyłączeniem stanowiących garaże zlokalizowane  poza budynkami mieszkalnymi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 4,10 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego stanowiących garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 6,35 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 
3. Od budowli

a) 2% ich  wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki stanowiące własność (współwłasność) albo będące w posiadaniu (współposiadaniu) lub trwałym zarządzie:
    1. zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
    2. zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego,
    3. zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej,
    4. zajęte na prowadzenie statutowej działalności oświatowej i charytatywno-opiekuńczej.


Podatek rolny na 2013 rok

Stawka podatku rolnego za 1 dt na 2013 rok wynosi 58,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy wynoszą:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 656,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.094,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  -
1.312,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa
załącznik nr 1
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  - 1.532,00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą   o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa
załącznik nr 2
5. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  - 765,00 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa
załącznik nr 3
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc  - 1.203,00zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 1.860,00 zł.

Opłata targowa 
   
Dzienna stawka opłaty targowej obowiązująca na terenie Gminy Krapkowice wynosi:
a)  za sprzedaż dokonywaną na targowisku przy ul. Drzymały
- plac główny (targowisko zadaszone) - 5,00zł
- płyta targowiska - 15,00zł

b)za sprzedaż na placu targowym ul. Ks. Duszy – 15,00 zł
c) za sprzedaż dokonywaną na terenie stanowiącym własność Gminy Krapkowice lub będącym w jej zarządzie, w miejscach innych niż wskazane w pkt a),b) wyznaczonych przez właściwy organ gminy –
50,00 zł
d)  za sprzedaż dokonywaną na terenie niestanowiącym własności Gminy Krapkowice oraz nie pozostającym w jej zarządzie - 50,00 zł

e) za prowadzenie sprzedaży z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. płodów rolnych, runa leśnego, oraz wytworów własnej produkcji przy zajmowanej powierzchni do 1m² - 3,00zł

Opłata od posiadania psów
Na terenie gminy ustalono stawkę opłaty od każdego psa w wysokości 20,00 zł rocznie.