Wybory samorządowe 2010

wybory 2010.gif

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [rozporządzenie].

 

Akty prawne, wyjaśnienia, komunikaty i informacje - więcej na stronie PKW»

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa [uchwała]
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta [uchwała]
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy [uchwała]
 • Wyjaśnienia o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego [wyjaśnienia]
 • Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego [informacja]
 • Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego organizacji społecznej oraz komitetu wyborczego wyborców [program]
 • Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [informacja]
 • Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [informacja]
 • Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [informacja]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [informacja]
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2010 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych [komunikat]
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 września 2010 r. w sprawie informacji o terminach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz liczbie  mieszkańców w poszczególnych gminach woj. opolskiego [komunikat]
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic, ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [obwieszczenie]
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych [wyjaśnienia]
 • Wykaz złożonych do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych [wykaz]
 • Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu I [wykaz]
 • Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu II [wykaz]
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazów podpisów osób popierających zgłoszenie listy kandydatów [wyjaśnienia]
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2010 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych [wyjaśnienia]
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2010 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [komunikat]
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [obwieszczenie]
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Krapkowickiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. [obwieszczenie]
 • Stanowisko PKW w spr. organizowania pomocy w dotarciu wyborców do lokali wyborczych  [wyjaśnienia]
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2010 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej  [wyjaśnienia]
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw [uchwała]
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta [wyjaśnienia]

 Akty prawne, wyjaśnienia, komunikaty i informacje Burmistrza Krapkowic

 • Zarządzenie Nr 510/10 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krapkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [zarządzenie]
 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 30 września 2010 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku [obwieszczenie]
 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 15 października 2010 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych [obwieszczenie]

Wyjaśnienia, komunikaty i informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach

 • Siedziba i skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach [siedziba i skład MKW]
 • Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów pełnionych przez Miejską Komisję Wyborczą w Krapkowicach przy przyjmowaniu zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na burmistrza [informacja]
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach o zasadach losowania  numerów dla list kandydatów na radnych  w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku [komunikat]
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Krapkowicach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku [obwieszczenie]
 • Informacja o miejscu, dacie i godzinie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Krapkowice [informacja]
 • Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krapkowice [składy OKW]
  • Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 15 listopada 2010 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Szkole Muzycznej w Krapkowicach (wejście od ulicy Krawieckiej). Obecność obowiązkowa.
  • Szkolenie dla przewodniczących i zastępców komisji wyznacza się na 17 listopada br. (środa) o godz. 10.00 (Szkoła Muzyczna w Krapkowicach).
 • Uchwała Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Krapkowicach [uchwała]
 • Uchwała Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Żużeli [uchwała]
 • Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krapkowice - z uwzględnieniem pełnionych funkcji [składy OKW  po ukonstytuowaniu]
 • Uchwała Nr 12/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 20 listopada 2010r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Krapkowicach [uchwała]
 • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 22 listopada  2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Krapkowic w dniu 5 grudnia 2010 r. [uchwała]
 • Uchwała Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Krapkowicach [uchwała]
 • Uchwała Nr 14/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Krapkowicach [uchwała]
 • Uchwała Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Steblowie [uchwała]

 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza; UMiG Krapkowice