• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o Sesji Rady Miejskiej

banner_sesja w krapkowicach.jpeg

VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
z porządkiem obrad:


1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 26.02.2015 r. do 23.04.2015r.
3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach za 2014 rok.
5. Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS- rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 2014 roku.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
7. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2014 roku i I kwartale 2015 r.
8. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
9. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.
10. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. Informacja o działalności sportowej w 2014 roku.
12. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2015 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2014 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawach :
1) przyjęcia na terenie Gminy Krapkowice samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Gmina dla Rodziny Wielodzietnej” (projekt uchwały z dnia 01.04.2015r.);
2) zmiany uchwały Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (projekt uchwały z dnia 08.04.2015r.);
3) zmiany uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z dnia 07.04.2015r);
4) warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (projekt uchwały z dnia 01.04.2015r.);
5) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (projekt uchwały z dnia 07.04.2015r.)i;
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego obejmującego teren pomiędzy ulicą Ks. Koziołka, rzeką Odrą do granic miasta Krapkowice w kierunku północnym (projekt uchwały z dnia 02.04.2015r.);
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 07.04.2015r.);
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulicy Prudnickiej (projekt uchwały z dnia 07.04.2015r.);
9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ul. Limanowskiego (projekt uchwały z dnia 07.04.2015 r.);
10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowice w rejonie ul. Parkowej, ul. Kozielskiej, ul. Prudnickiej (projekt uchwały z dnia 07.04.2015 r.);
11) uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce (projekt uchwały z dnia 08.04.2015 r.);
12) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Krapkowice (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r.);
13) zaliczenia drogi powiatowej nr 1835 O relacji Kórnica- Wygon do kategorii drogi gminnej (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r.);
14) określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r.);
15) uchylenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r.);
16) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 09.04.2015r).
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3 porządku obrad.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji :
1) 20.04.2015r. godz. 1400 -w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach-Filia Nr 2, ul. Mickiewicza 1- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2014 roku; Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2014 roku; Informacja o działalności kulturalnej Gminy Krapkowice za 2014 rok );
2) 21.04.2015r.godz.14oo- w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach, Oś.XXX-lecia 23- Komisja Spraw Społecznych ( oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Współpraca Krapkowic z miastami partnerskimi; Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych i opłaty za przedłużenie dzierżawy);
3) 22.04.2015r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : Ocena zagospodarowania i funkcjonowania akwenu „Gold”, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).