LIST OTWARTY W SPRAWIE BIURA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

W związku z pojawiającymi się informacjami i zapytaniami dotyczącymi obsady personalnej i pracy Biura Rady Miejskiej w Krapkowicach chciałbym odnieść się do kilku pojawiających się kwestii.

Biuro Rady Miejskiej pracuje w składzie dwuosobowym od początku poprzedniej kadencji, wzmocnione było w 2011 w celu poprawy funkcjonowania oraz polepszenia wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami, biurem rady a radnymi. Biuro to wykonuje swoje zadania dobrze, także gdy Przewodniczącym Rady był pan Witold Rożałowski. Opinie radnych o pracy biura także są pozytywne, poparte licznymi podziękowaniami na forum Komisji i Rady Miejskiej w Krapkowicach.

19 marca 2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach pana Andrzeja Małkiewicza, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach i Przewodniczącego Klubu Radnych KWW Macieja Sonika pana Józefa Brzozowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach pana Józefa Guta o „czasowe wzmocnienie obsługi Biura Rady Miejskiej poprzez zatrudnienie w biurze Witolda Rożałowskiego” m.in. z powodu planowanego rozpoczęcia prac nad nowym statutem Gminy Krapkowice. Zgodnie z pismem „kandydatura zapewnia sprawną współpracę pomiędzy organem stanowiącym, a organem wykonawczym”. W ramach reorganizacji pracy urzędu w roku 2015 nie jest planowana reorganizacja Biura Rady Miejskiej, ani osób i stanowisk, które zajmują one w tym biurze.

Po wniosku radnych rozważałem możliwość powierzenia zadania zmian do statutu Gminy Krapkowice oraz wsparcie nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej we wdrażaniu się w nowe zadania osobie dodatkowo zatrudnionej na czas określony, niezbędny do realizacji tego zadania.

Przed udzieleniem odpowiedzi na ten wniosek pojawiły się uwagi i zarzuty na temat funkcjonowania Biura Rady Miejskiej, w mojej ocenie jako pracodawcy, głęboko nie uzasadnione. Wniosek i żądanie wzmocnienia obsady Bura Rady Miejskiej zgłoszony przez Klub Radnych KWW Macieja Sonika przedstawię radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach, gdyż dotyczy on nie tylko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, ale wszystkich 21 radnych.

Burmistrz Krapkowic

  /-/ Andrzej Kasiura