Rekrutacja do przedszkoli publicznych w gminie Krapkowice na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do przedszkoli publicznych

w gminie Krapkowice

na rok szkolny 2015/2016:

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty, wprowadzonymi ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 7 z późn. zm.), dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata:   

•    Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015 składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2015 r.

•    Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku
o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2015/2016. Naboru na wolne miejsca dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Krapkowice na rok szkolny 2015/2016 rozpoczyna się z dniem
25 marca 2015 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 składają na rok szkolny 2015/2016 deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego dla dzieci nowych. Kolejnym etapem będzie przyjmowanie zgłoszeń na wolne miejsca.

Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
na rok szkolny 2015/2016:

Do 20 kwietnia  2015 r.

Złożenie wniosku do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krapkowicach, ul. Moniuszki 6 – dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Od 17 marca 2015 r. do 24 marca 2015 r.
Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Od 25 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r.  
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

15 kwietnia 2015 r.  
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 15 kwietnia 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

24 kwietnia 2015 r.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub zespołu szkolno - przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wydział Oświaty i Kultury
Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach