Program Prosument Opolski

Szanowni Państwo!

      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że środki przeznaczone w roku 2016 na realizację „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” - PROSUMENT OPOLSKI uległy wyczerpaniu i nabór wniosków w ramach Programu zostaje zamknięty z dniem 26.02.2016 r.

     Jednocześnie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu złożył wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o przystąpienie do Programu pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Szczegółowa informacja została zamieszczona na stronie internetowej: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/prosument-opolski.

 

 

Program Prosument Opolski

W celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przygotował program dający możliwości dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii pod nazwą „Prosument Opolski”.

Gmina Krapkowice podpisała porozumienie dot. współpracy w zakresie rozpowszechniania i realizacji zadania pn.: „Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu – Prosument Opolski”, w ramach którego zobowiązała się między innymi do informowania mieszkańców o możliwości otrzymania bezzwrotnego dofinansowania oraz przyjmowania wniosków o dofinansowanie w siedzibie urzędu.

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej, takich jak: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych

Budżet Programu na rok 2015 określony w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 3 mln zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

  • Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, www.wfosigw.opole.pl, sekretariat@wfosigw.opole.pl

Starszy Specjalista Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150

Koordynator Zespołu Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103

  • Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 21 47-303 Krapkowice, pok. 37, tel. 77 4466864, 77 4466806, umig_srodowisko@krapkowice.pl.

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Wzór wniosku o udzielenie dotacji

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Najczęściej zadawane pytania