• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych
w przedmiocie ustalania kryteriów rekrutacji do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Krapkowice

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii mieszkańców miasta i gminy Krapkowice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Przedmiotem konsultacji było wskazanie sześciu kryteriów rekrutacji
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Podmiotami uprawnionymi do udziału
w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 27 stycznia 2015 roku  do dnia 12 lutego 2015 roku do godz. 14.00.

Konsultacje zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu formularza ankietowego,
który można było złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice i w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice lub  w formie elektronicznej na adres: oswiata@ krapkowice.pl.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych wraz z wzorem formularza zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.krapkowice.pl, na stronie internetowej Urzędu - www.krapkowice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 231 wypełnionych ankiet, z czego
23 ankiety zakwalifikowano jako nieważne, ponieważ zostały wypełnione przez osoby zamieszkałe poza terenem Gminy Krapkowice
lub nie podano imienia i nazwiska. 

Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zawarto w Tabeli Nr 1, w której podano liczbę punktów, jakie uzyskały poszczególne kryteria, wynik procentowy oraz inne kryteria zaproponowane przez ankietowanych. 

Tabela nr 1

Kryterium  Liczba punktów Procent 
Rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również   do rodzica samotnie wychowującego dziecko; 1185 26%
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego; 771 17%
Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata; 863 19%
Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata; 689 15%
Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim  lub wsparciem asystenta rodziny.   453 10%
Rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy o pomocy społecznej). 529 12%
Razem  4490 100%
Dodatkowe kryteria zaproponowane przez ankietowanych:
Przyjęcie kandydata poniżej 3 roku życia (np. dziecka 2,5 letniego), biorąc pod uwagę fakt,  że gmina nie posiada publicznych żłobków, a w placówce pozostaną wolne miejsca – 6 pkt
Możliwość przyjęcia do przedszkola 2,5 latka, który jest samodzielny – 5 pkt
Niepełnosprawność jednego rodzica - 3 pkt
Rodzice pracują w przedszkolu, do którego ma być zapisane dziecko - bez pkt
Rodzic aktywnie poszukuje pracy przez PUP, a dziecko mu utrudnia jej podjęcie  - bez pkt
Dziecko przebywa więcej niż 5 godzin w przedszkolu, bo rodzice pracują  - bez pkt
Samotne wychowanie  - bez pkt
Opinie o przedszkolu  - bez pkt
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).