• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o Sesji Rady Miejskiej

banner_sesja w krapkowicach.jpeg 

  V Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 w dniu 26 lutego  2015 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

   1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2.   Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym

         – od 22 stycznia 2015 r. do 26 lutego 2015 r.

   3.  Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 14

        porządku.

   4.  Zatwierdzenie Informacji nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki

         i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

         Przeciwdziałania  Narkomanii.

   5.  Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

        Alkoholowych  na 2015 rok  (projekt uchwały z dnia  05.02.2015 r.);

   6.  Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (projekt

        uchwały z dnia  05.02.2015 r.);

   7.  Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

        na 2015 rok (projekt uchwały z dnia  05.02.2015 r.);

   8.  Zatwierdzenie Sprawozdania za rok 2014 z realizacji w Gminie Krapkowice Programu

        Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

   9.  Zatwierdzenie Programu działalności kulturalnych  Gminy Krapkowice na 2015 rok.

  10.  Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2015 rok.

  11.  Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem

         nieruchomości.

 12.  Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu

        czystości  i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

 13.  Podjęcie uchwał w sprawach:

     1) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady      

          Miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia  16.12.2014 r.);

     2) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (projekt uchwały z dnia  12.02.2015 r.);

     3) utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach

          Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.(projekt

          uchwały  z dnia  12.02.2015 r.);

    4) wyrażenia woli zawarcia umowy o doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych

          w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały

          z dnia  06.02.2015 r.)

    5) zmiany uchwały nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.X.2004 r.

        w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, 

        pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących

        w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym

        obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych

        prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały  z dnia  12.02.2015 r.);

    6) określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę

         Krapkowice (projekt uchwały z dnia  11.02.2015 r.);

    7) zmiany uchwały nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada  

        2013 r w sprawie ustalenia poboru podatków  w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów

        oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z dnia  11.02.2015 r.);

    8) opłaty prolongacyjnej (projekt uchwały z dnia  11.02.2015 r.);

    9) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt uchwały  z dnia  12.02.2015r);

  10) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały  z dnia  12.02.2015 r.);

  11) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz

         najemcy (projekt uchwały z dnia  20.01.2015 r.);

  12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu (projekt

        uchwały z dnia  27.01.2015 r.);

  13) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminy (projekt uchwały

        z dnia  28.01.2015 r.)

  14) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

        na rzecz zarządzającego Katowicką  Specjalną Strefą Ekonomiczną (projekt uchwały

        z dnia 06.02.2015 r.);

  15) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia

        11.02.2015r);

  16) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

        bezdomności  zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”(projekt

         uchwały z dnia  09.02.2015r);

  17) zmiany uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.2011r.

        w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących

        żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice (projekt uchwały  z dnia  12.02.2015 r.);

  18) zmiany uchwały nr XIV/164/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 czerwca

        2008 r  w spr. przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny (projekt uchwały

        z dnia  15.01.2015 r);

  19) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

        obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia

        09.02.2015 r.)

  20) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

        ścieków  na obszarze Gminy Krapkowice (projekt uchwały  z dnia  09.02.2015 r.);

  21) przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin „Aqua

        Silesia” (projekt uchwały  z dnia  09.02.2015 r.);

14.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.

15.  Wolne wnioski i zapytania.

16.  Zakończenie V Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 23.02.2015r. godz. 1400  w Zespole  Szkolno- Przedszkolnym w Kórnicy Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: program działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2015 rok; kalendarz imprez sportowych na 2015 rok; stypendia sportowe; plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2015 rok; działalność Krapkowickiej Pływalni „Delfin” );

2) 24.02.2015r.godz.14oo Komisja Spraw Społecznych ( oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: działalność straży miejskiej i krapkowickich dzielnicowych; działalność bieżąca OPS, WTZ, ŚDS; informacja o przyznanych  dodatkach mieszkaniowych w 2014 roku i o działalności Klubu AA);

3) 07.02.2013r.godz.14oo Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja omówi :  sprawozdanie z działalności Krapkowickiej Pływalni ”Delfin” i z działalności Krapkowickiego Domu Kultury; ocena realizacji  zadań gospodarczych za 2015 rok).

 

 

 

                                                                                                     

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).