Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


 Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.  1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 518  ze zmianami), § 3 i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (  Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108  ze zmianami)

 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na:

oddanie  w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krapkowice

Położenie  nieruchomości

Numer działki

i karta  mapy

 

Powierzchnia

działki         
w ha

Nr  Księgi

Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania

 

Żywocice

 

dz. 495/7, z mapy 2

 

0,1184

 

OP1S/00062181/2
 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

Budowa Małej Elektrowni Wodnej


Cena wywoławcza – 17.109,00 zł


Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do naliczenia pierwszej i rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.


Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

a/ pierwsza opłata -  25 % ceny ustalonej w przetargu + podatek VAT w wys. 23 %, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

b/ opłaty roczne - 6 % ceny ustalonej w przetargu + podatek VAT w wys. 23 %, wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.  Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Przetarg odbędzie się dnia  20 marca  2015 roku o godz.  900 

w  małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  przy  ul. 3 Maja 21, budynek  II - II piętro

 

W a d i u m  w wys. 10 %  ceny wywoławczej tj. 1.710,90 zł. należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice lub na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej do dnia  16 marca  2015 roku.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Krapkowice. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-   dowodu wpłaty wadium,

-  dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw -  w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed datą  przetargu),

-   w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wypisu z rejestru,  właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.  Aktualność wypisu z rejestru winna  być  potwierdzona  w  sądzie - w okresie trzech miesięcy przed  terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności polegających na udziale w przetargu na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Informacje  dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1. Działka leży w terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wystąpić o ustalenie warunków zabudowy celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się w obszarze zalewowym, o znacznym ryzyku powodzi.

2. Zbywana nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako Lz-RVI ( grunty zadrzewione i zakrzewione). Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Żywocice w rejonie skarpy ciągnącej się wzdłuż ul. Rzecznej odchodzącej od ul. Krapkowickiej, zlokalizowana bezpośrednio przy kanale rzeki Osobłogi. Działka 495/7 ma bezpośredni  dostęp do drogi publicznej przez nieurządzoną drogę (działki 498, 499 i 497/1) do ul. Krapkowickiej.  Teren działki jest nieuzbrojony.

3. Wieloletni Program Inwestycyjny nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanej nieruchomości, a przewidzianych do realizacji przez Gminę.

4.   Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do realizacji inwestycji polegającej na budowie Małej Elektrowni Wodnej.

5.  Projekt inwestycji przed jego realizacją należy uzgodnić z Gminą Krapkowice. 

 

6. Użytkownik wieczysty w celu realizacji inwestycji dokona przewidzianych prawem odpowiednich zgłoszeń i uzyska niezbędne zezwolenia/pozwolenia.

7. Użytkownik wieczysty zrealizuje inwestycję oraz niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę techniczną  w tym drogową we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Termin zakończenia zabudowy nieruchomości zgodnie z celem oddania jej w użytkowanie wieczyste, ustala się na 5 lat liczonych od daty zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego. Za spełnienie tego warunku uważa się potwierdzone zgłoszeniem obiektu budowlanego do użytkowania, co do którego właściwy organ w ustawowym terminie nie wniósł sprzeciwu lub ostateczną decyzją o pozwolenie na użytkowanie. Brak realizacji zobowiązań przez użytkownika wieczystego będzie stanowić rażące naruszenie umowy i może skutkować jej rozwiązaniem z przyczyn leżących po jego stronie.

9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania wzniesionych na nieruchomości budynków i urządzeń w należytym stanie. W przypadku zniszczenia (np. szkody powodziowe) lub rozbiórki budynków i urządzeń wybudowanych w czasie trwania umowy użytkowania wieczystego nabywca zobowiązany jest do ich odbudowy w terminie 3 lat od dnia powstania zniszczenia lub rozbiórki.

10. W przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego zbywający nieruchomość zobowiązany jest wnieść w całości opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za dany rok. Ewentualne rozliczenie tej opłaty z nabywcą może nastąpić po zawarciu umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

13. Na terenie działki występują drzewa i krzewy. W przypadku ewentualnej kolizji istniejącej zieleni z planowaną inwestycją, drzewa będą mogły zostać usunięte pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej.

14. Gmina Krapkowice nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo - wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

15. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.

Zastrzega się  prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Bliższe informacje  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i 0chrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice,   ul.  3-go Maja 21  II piętro  pok. 35 - telefon   077/ 44 66 870 , 44 66 897.

                                                                          Z up. Burmistrza Krapkowic

                                                                               Zastępca Burmistrza

                                                                                 /-/ Romuald Haraf