• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 dla wsi Gwoździce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XII/168/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.02.2015 r. do 11.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 w godz. od 800 do 1400 (pokój nr 13, II budynek).

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 1000.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

                Uwagi należy składać do Burmistrza Krapkowic w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust.3 w/w ustawy) na adres   z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2015 r.

                Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. z póź. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.

 

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).