• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wybory sołtysów i członków rad sołeckich

Zarządzenie Nr 52 /2015

Burmistrza Krapkowic

 z dnia 19 stycznia 2015 r.

 

w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice

                  Na podstawie  § 21  Statutów Gminy Krapkowice uchwalonych w dniu 15 czerwca 1999 roku przez Radę Miejską w Krapkowicach- zarządzam, co następuje:

                                                                       § 1

Zwołuje się zebrania wiejskie dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Krapkowice.

                                                                       § 2

1. Zebrania Wiejskie, podczas których przeprowadzone zostaną wybory, o których mowa w  §1, odbędą się  w następujących dniach, godzinach i miejscach:

1) Sołectwo Borek-         18 marzec 2015r., godz. 18.oo, miejsce: bud.nr 28(Baron)

2) Sołectwo Dąbrówka Górna- 05 luty 2015 r., godz. 18.oo, miejsce: Sala Wiejska

3) Sołectwo Gwoździce- 20  marzec 2015r., godz. 18.oo,  miejsce:  Sala Wiejska

4) Sołectwo Kórnica-      19 marzec 2015 r.,  godz. 18.oo,  miejsce: Sala DFK

5) Sołectwo Nowy Dwór-  30 marzec 2015 r.,  godz. 18.oo,  miejsce:  Sala Wiejska

6) Sołectwo Pietna-         27 marzec 2015 r., godz. 18.oo,  miejsce:  Sala Wiejska

7) Sołectwo Rogów Opolski- 25 marzec 2015r., godz. 18.oo,  miejsce:  Sala Wiejska

8) Sołectwo Steblów-      26 marzec 2015r.,  godz. 18.oo,  miejsce: Sala DFK

9) Sołectwo Ściborowice- 23 marzec 2015 r., godz. 18.oo,  miejsce:  Świetlica OSP

10) Sołectwo Żużela-         24 marzec 2015 r., godz. 18.oo,  miejsce: Sala DFK

11) Sołectwo Żywocice-    17 marzec 2015 r., godz. 18.30,  miejsce:  Hala Sportowa

 

2. Zasady i tryb przeprowadzenia  wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej określa statut Sołectwa.

                                                                      §3 

Ustala się porządek obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w §1, w sposób następujący:

1) otwarcie zebrania i stwierdzenie qworum;

2) wybór przewodniczącego zebrania;

3) złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej;

4) wybór komisji wyborczej;

5) wybór sołtysa;

6) wybór członków rady sołeckiej;                            

7) wolne wnioski i zapytania;

8) zakończenie zebrania.

                                                                     §4

1.Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Krapkowice, w formie obwieszczenia.

                                                                     §5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

                                                                     §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.             

                                                                              

                                                                                                        Burmistrz Krapkowic

                                                                                                         /-/  Andrzej Kasiura

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).