Ogłoszenie ws. pomocy żywnościowej

Pomoc żywnościowa 2014-2020 (FEAD)


W grudniu br. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach FEAD (Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym).
Jest to nowy program który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Polegać on będzie na dostarczeniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Programem realizowane będą różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne.
Do realizacji tego programu w latach 2014-2015 wybrane zostały cztery organizacje – Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, które podpisały już umowy z IP (Instytucją Pośredniczącą).
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których ma być skierowana pomoc żywnościowa to:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- bezrobotni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane),
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej,
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej[1], tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.
Przy dokonywaniu kwalifikacji Ośrodek Pomocy Społecznej będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.
Dla każdego zgłoszonego podopiecznego przewidziana jest paczka żywnościowa składająca się z następujących produktów: makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe cukier biały – 2 opakowania jednostkowe olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe

  • Caritas Parafialny przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Otmęcie będzie wydawał żywność dla mieszkańców ze swojej parafii, a posiadającym skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach 05.02.2015r. – 06.02.2015r. w godz. 9.00 – 17.00.
  • Po skierowanie na ww. żywność można jeszcze zgłaszać się do 30.01.2015r. do godz. 14.00. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach ul. Damrota 2.

O terminach wydawania żywności przez pozostałe parafie w naszej gminie będziemy informować na bieżąco.

  • Caritas przy Parafii Św. Floriana w Żywocicach bedzie wydawał żywność dla mieszkańców swojej parafii we wtorek 3 lutego 2015r. o 18.30 (po Mszy Św.)

  • Caritas przy Parafii Św. Mikołaja w Krapkowicach bedzie wydawał żywność dla mieszkańców swojej parafii w środę, czwartek i piątek  od 11.02.2015r. do 13.02.2015r. od godz. 9.00 do 12.00 po skierowanie na ww. żywność można jeszcze zgłaszać się do 10.02.2015r. do godz. 15.00. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach ul. Damrota 2.

nad. OPS