• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla osób/podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice w 2015 r.

       W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Krapkowice wniosku w VI konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, informuję osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców, wyrażających chęć skorzystania z takiej pomocy o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – zał. nr 1
  i zał. nr 2 (w przypadku współwłasności nieruchomości)
 2. Oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania – zał. nr 3
 3. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 4
 4. Informacją o wyrobach zawierających azbest – zał. nr 5
 5. Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. nr 6
 6. Oświadczeniem o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – zał. nr 7
 7. Oświadczeniem (wraz z kopią zgłoszenia potwierdzoną przez Wydział Budownictwa
  i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych z demontażem pokrycia dachowego lub elewacji – zał. nr 8
 8. Formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (nie dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności gospodarczej) wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pomocy de minimis.
 9. Formularzem informacji przedstawionych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się
  o pomoc de minimis (nie dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących działalności rolniczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności rolniczej) wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pomocy de minimis.

Przedmiotowy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II budynek, II piętro, pokój 37) w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2015 r. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku zakwalifikowania wniosku uzyskać można dotację stanowiącą 85 % kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu/elewacji, transportu i unieszkodliwienia.

Zgodnie z harmonogramem konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego realizacja zadania nastąpi między 24.08.2015 r. a 23.10.2015 r. Zachęcam to skorzystania z tej formy dofinansowania.

Szczegółowe informacje oraz ewentualną pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21 w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 37) lub pod nr tel. 77 44 66 805, 77 44 66 864.

Podmioty, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania dotacji zobowiązane będą do podpisania z Gminą Krapkowice umowy, w której zobowiążą się wpłacić 15% wartości usługi brutto, po wykonaniu zadania.

W PRZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI WNIOSKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ STOPIEŃ PILNOŚCI USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Dokumenty do pobrania:

DOCWniosek dofinansowanie azbest.doc

DOCXzał. nr 1 - Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.docx

DOCzał nr 2 - Zgoda współwłascicieli.doc

DOCzał nr 3 - Zgoda na wykonanie zadania.doc

DOCzał nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc

DOCzał nr 5 - Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc

DOCzał nr 6 - Ocena stanu i możliiwości bezp użytkowania azbestu.doc

DOCzał nr 7 - Oświadczenie o zobowiazaniach publicznoprawnych.doc

DOCzał nr 8 - Zgłoszenie do starostwa.doc

PDFZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.pdf

DOCOświadczenie o pomocy de minimis.doc

XLSXFormularz informacji - działalność gospodarcza.xlsx

DOCXFormularz informacji - działalność rolnicza.docx


 


 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).