UWAGA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI !!!

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przypomina że dnia 31 stycznia 2015 roku mija termin składania przez zarządców nieruchomości organom wykonawczym gminy danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu nieruchomości.

Powyższe wynika z dyspozycji art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) i dotyczy wszystkich zarządców nieruchomości zarządzających wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi głównie własność osób fizycznych. Zarządca nieruchomości przekazuje dane w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu lokali mieszkalnych położonych w zarządzanych przez niego budynkach.

Terminy i wzory danych przekazywanych gminie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873).


Dane dotyczące czynszów zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia zarządca przekazuje za okresy półroczne danego roku kalendarzowego urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminach:


1. za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku,

2. za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.Informację sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1

 do w/w rozporządzenia prosimy przekazać do dnia 31 stycznia 2015 r. 

 

Do pobrania >> DOCzałącznik nr 1.doc (49,00KB)