Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice  w 2015 roku w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 6. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 10. turystyka i krajoznawstwo,
 11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 16 stycznia 2015 r. do godz. 14:00 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3  Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17. 
 

 Do pobrania:

PDFFormularz zgłoszeniowy komisja konkursowa.pdf (37,13KB)
PDFZarządzenie nr 32-2014 - nabór kandydatów.pdf (2,65MB)