• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

BURMISTRZ KRAPKOWIC OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

Burmistrz Krapkowic

działając zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXII/484/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” ogłasza:

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ
W 2015 ROKU

ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE w zakresie: 

 •  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin; 
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwiania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  23.01.2015 r. godz. 15:30

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe >> ogłoszenia konkursów ofert >> Otwarte konkursy ofert na 2015 rok oraz Wydziale Organizacyjnym, Sportu i Turystyki – pok. 18 lub pod numerem telefonu 77 / 44 66 822.

Do pobrania:

PDFZarzadzenie 14-2014.pdf
PDFZarzadzenie 18-2014.pdf
PDFZarzadzenie 19-2014.pdf
PDFZarządzenie 17-2014.pdf
PDFZarządzenie 21-2014.pdf
PDFZarządzenie 22-2014.pdf
PDFZarządzenie 23-2014.pdf
PDFZarządzenie 24-2014.pdf
PDFZarządzenie nr 15-2014.pdf
PDFZarządzenie nr 16-2014.pdf
PDFZarządzenie nr 20-2014.pdf
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).