Honorowy Obywatel Krapkowic

Uchwała nr XXXV/565/2002
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 2 września 2002 roku


w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Krapkowice”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), oraz § 15 ust.2 pkt.14 Statutu Gminy Krapkowice Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Krapkowice” zwany dalej „tytułem”.

 
§ 2

Przyjmuje się regulamin nadawania tytułu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 
§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej KulpaZałączniki do uchwały:

DOCRegulamin nadawania tytułu - Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Krapkowice.doc (30,89KB)
DOCWzór wniosku o nadanie tytułu - Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Krapkowice.doc (26,92KB)