Komisje Rady Miejskiej (2018- 2023)

Rada tworzy stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy. Szczególną rolę pełni komisja rewizyjna, której celem działania jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

 

 KOMISJA  REWIZYJNA

1. Malinowski Andrzej - Przewodniczący Komisji

2. Kandziora Dariusz    

3. Orzechowski Adam

4. Waligóra Jarosław

5. Warzecha Andrzej -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

Przedmiot działania Komisji:
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej szczegółowo określa Statut Gminy Krapkowice.

 

 KOMISJA  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

1. Koppe Werner -  Przewodniczący  Komisji

2. Brzozowski Józef

3. Dziuk Karolina

4. Krajka Andrzej

5. Linek Tomasz

6. Małkiewicz Andrzej

7. Mazurek Paweł

8. Misiewicz Marcin

9. Rybczyk Teresa

10. Thiel Artur -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

11. Tomala Ewald

Przedmiot działania Komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem drogowym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, inwestycjami i ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.       
 

 KOMISJA  SPRAW  SPOŁECZNYCH

1. Karwecka Maria -    Przewodnicząca Komisji

2. Brzozowski Józef

3. Dziuk Karolina

4. Makselon Jagoda

5. Malinowski Andrzej

6. Małkiewicz Andrzej

7. Rybczyk Teresa

8. Waligóra Jarosław -     Zastępca Przewodniczącej Komisji

9. Warzecha Andrzej

10. Wójcik Anna

11. Żyłka Ireneusz

Przedmiot działania Komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: pomocą społeczną podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, polityką prorodzinną, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw – partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy.

 

 KOMISJA  EDUKACJI,  KULTURY  I  SPORTU

1. Kandziora Dariusz -     Przewodniczący Komisji

2. Karwecka Maria

3. Krajka Andrzej

4. Makselon Jagoda

5. Orzechowski Adam

6. Thiel Artur

7. Tomala Ewald

8. Wójcik Anna -     Zastępca Przewodniczącego Komisji

9. Żyłka Ireneusz

Przedmiot działania Komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: zapewnieniem odpowiedniej bazy, kadry i finansowania dla wychowania przedszkolnego szkolnictwa podstawowego i gimnazjów, funkcjonowaniem placówek pozaszkolnych, kulturalnych i bibliotek, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa, w tym działalność klubów sportowych w mieście i gminie.

 KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI    

1. Mazurek Paweł -  Przewodniczący Komisji

2. Koppe Werner -   Sekretarz Komisji

3. Linek Tomasz -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

4. Misiewicz Marcin