XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - transmisja na żywo

Transmisja z Obrad Sesji Rady Miejskiej na żywo - dostępna od godz. 14:00

oglądaj >> kliknij tutaj 

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

odbędzie się w dniu 24 września  2014 r. (środa) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od  25.06.2014r. do 24 .09.2014r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice za I półrocze 2014 rok.
 5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2014 roku.
 6. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w gminie  w roku szkolnym 2013/2014              z uwzględnieniem  wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć szkół.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2014 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014.
 9. Informacja nt. realizacji programów  gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii .
 10.  Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączy przez mieszkańców  Gminy Krapkowice.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

Tydzień przed Sesją RM odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 16.09.2014r. godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach - Komisja Spraw Społecznych. Oprócz tematów sesyjnych dodatkowo komisja omówi: Bieżąca działalność Straży Miejskiej, Policji. Bieżąca działalność OPS,WTZ,ŚDS.  Cmentarze w Krapkowicach- ilość wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy oraz budowa nowego cmentarza komunalnego. Informacja nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Przeciwdziałania Narkomanii.

2) 17.09.2014r. godz. 1400 - w Zespole Szkolno- Przedszkolnym  w Krapkowicach , ul. Żeromskiego Nr 4- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Oprócz tematów sesyjnych, dodatkowo komisja omówi: Informacja nt. przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. Informacja dot. naboru uczniów do klas pierwszych i szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Informacja  Zarządu Spółki Krapkowicka Pływalnia Delfin za I półrocze 2014 r. Organizacja Święta Niepodległości.

3) 18.09.2014r. godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - -Komisja Gospodarki i Finansów. Oprócz tematów sesyjnych komisja omówi: Analiza zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonywanych przyłączeń przez mieszkańców gminy. Termomodernizacja Hali Sportowej im. Wł. Piechoty i jej funkcjonowanie.