• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendia szkolne 2014/2015

Stypendia i zasiłki szkolne 2014

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krapkowice stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

 O stypendium szkolne i o zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek pisemny rodzica
lub pełnoletniego ucznia (wzór wniosku w załączeniu).

Wnioski można pobierać w szkołach oraz w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach. Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych
oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.


STYPENDIA  SZKOLNE

 1. Kryterium dochodowe

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456,00 zł (netto).

 1. Termin składania wniosków: od 20 sierpnia 2014 r.  do 15 września 2014 r.
 2. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o stypendium można  składać: w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Krapkowice lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, Wydział Oświaty i Kultury, budynek II, parter, pokój nr 19. 


Zasady przydzielania stypendiów

 1. Rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Wniosek (wzór w załączeniu) składa się w urzędzie bądź za pośrednictwem szkoły,
  do której uczeń uczęszcza.
 3. Do wniosku o stypendium dołącza się zaświadczenia o wysokości dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku,
  gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie
o wysokości dochodów albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 1. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego stypendium
  i terminie jego realizacji.
 2. Rodzice dokonują zakupu przedmiotów o charakterze edukacyjnym – wskazanych
  w decyzji i przedstawiają dowód zakupu w Wydziale Oświaty i Kultury (fakturę
  lub rachunek imienny wypisany na rodzica lub pełnoletniego ucznia).
 3. Rodzice otrzymują refunduję poniesionych kosztów zgodnie z przedstawioną fakturą do wysokości przyznanego w decyzji stypendium. 

 

ZASIŁIKI SZKOLNE

 1. Zdarzenie losowe   (brak kryterium dochodowego)

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to w szczególności:

- śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,

- utrata mienia przez rodzinę ucznia wskutek powodzi, pożaru, klęski żywiołowej
  lub kradzieży,

- wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna
  do świadczenia pracy przez okres co najmniej jednego miesiąca.

 1. Termin składania wniosków o zasiłek:  do 2 miesięcy od zdarzenia losowego.
 2. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o zasiłek należy składać w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Krapkowice  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 21, 47-303 Krapkowice,  Wydział Oświaty i Kultury, budynek II (obok cmentarza), parter, pokój nr 19. 

 

Zasady przydzielania zasiłków

 1. Rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
 2. Wniosek składa się w urzędzie bądź za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 3. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia losowego.
 4. Do wniosku o zasiłek dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie ciężkiej i długotrwałej choroby, zaświadczenie
  z państwowej straży pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru itp.
 5. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego zasiłku szkolnego
  w formie pieniężnej i terminie jego realizacji.
 6. Rodzice otrzymują przyznaną w decyzji kwotę zasiłku szkolnego na wskazany rachunek bankowy lub w kasie urzędu. 

 

W załączeniu:

 1. DOCwniosek o stypendium 2014-2015.doc
 2. DOCwniosek o zasiłek 2014-2015.doc
 3. DOCoświadczenie o wysokości dochodów.doc
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).