• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowice w rejonie ulic Parkowej, Kozielskiej Prudnickiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2012 r .poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXII/362/2010 z dnia 29 września 2010r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.08.2014r. do 11.09.2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach,  ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice w godz. od 800 do 1500.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.09.2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz 1000 w budynku nr II w sali narad na drugim piętrze.

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać do Burmistrza Krapkowic w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art.18 ust.3 w/w ustawy) na adres z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2014r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008r Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.

 

 

      Burmistrz Krapkowic

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).