• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2014/2015

„Wyprawka szkolna"  na rok szkolny 2014/2015 – wstępne informacje

 W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy we wrześniu otrzymają rządowy podręcznik.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.07.2014 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  w 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

-  klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,

- klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum          

   ogólnokształcącym lub technikum,

-  klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-  klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-  klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

-  klasie III liceum plastycznego,

-  klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania objęto także uczniów:

-  słabowidzących,

-  niesłyszących,

-  słabosłyszących (nowa grupa uczniów objętych programem),

-  z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją (nowa grupa uczniów objętych programem),

-  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uczniów objętych programem),

-  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  ze zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem
klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego
w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Oznacza to, że w roku 2014 kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

Zgodnie z projektem w/w Rozporządzenia tak jak w poprzednich latach pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.  

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz z klasy III  szkoły ponadgimnazjalnej w gminie.

Wysokość kwot dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z załączoną tabelą.

Do pobrania:

DOCXTabela-wysokość dofinansowania.docx
DOCWniosek 2.doc
DOCWniosek 3.doc
PDFRozporządzenie.pdf
PDFZarządzenie.pdf

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).