Stanowisko Burmistrza Krapkowic w sprawie nielegalnego składowania odpadów na ul. Opolskiej

W oparciu o zapisy aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego zdaniem Gminy Krapkowice decyzja ta nie powinna zostać wydana. Przedmiotowe działki są położone w ramach terenu o symbolu 41P, który przeznaczono pod zabudowę przemysłową, produkcyjno-usługową oraz obiekty infrastruktury technicznej. Składowanie odpadów nie zalicza się do żadnej z tych kategorii, a dodatkowo powinno zostać oznaczone odrębnym symbolem terenu i przeznaczeniem związanym z gospodarką odpadami. W obszarze tego planu znajdują się miejsca ściśle przeznaczone pod składowisko odpadów, ale na innych działkach. To tereny o symbolu NU.

W ustaleniach planu dla terenu 41P znajduje się zapis o treści: gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zakładając ich odzysk. Na bazie tego zapisu Starosta Krapkowicki dopuścił lokalizację składowiska. Zapis ten jednak dotyczy odpadów wytwarzanych przez podmioty działające na danym terenie, a nie, jak przyjęto, przywożenia i składowania odpadów. Identyczny zapis zastosowany jest także dla innych terenów w obszarze planu, w tym na przykład dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Gmina Krapkowice nie była stroną podczas wydawania przez Starostę Krapkowickiego decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów i nie opiniowała jej. Wyjaśnienia wymaga jednak kwestia zgodności składowiska odpadów z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W decyzji Starosty udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów wskazano, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z planem miejscowym. Uważamy, że doszło tutaj do błędnej interpretacji zapisów planu, ponieważ w tym obszarze nie ma możliwości składowania odpadów.

436384320_2555964521250198_8548623025291504305_n.jpeg

 

DZIAŁANIA GMINY KRAPKOWICE W SPRAWIE NIELEGALNEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW PRZY UL. OPOLSKIEJ

Pomimo braku umocowań prawnych do podjęcia działań w sprawie gromadzenia odpadów w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 100J, w trosce o zdrowie mieszkańców pobliskich budynków mieszkalnych oraz o ochronę środowiska gmina podjęła szereg działań mających na celu wyjaśnienie tego niebezpiecznego procederu:

  • 21 marca wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o niezwłoczne podjęcie czynności kontrolnych. Celem było ustalenie rodzaju odpadów znajdujących się na terenie nieruchomości i sposobu ich składowania.  
  • 26 marca gmina wystąpiła do Starosty Krapkowickiego o podanie podstawy prawnej znoszącej obowiązek kontrolowania składowania odpadów w oparciu o wydaną przez niego decyzję w lipcu 2017 roku, skoro do tej pory nie została wydana decyzja na zbieranie odpadów przez Marszałka Województwa Opolskiego. W związku z tym, że w październiku  2017 roku Starosta Krapkowicki wyraził dodatkowo zgodę na zbieranie odpadów palnych magistrat poprosił także o informację, w jaki sposób powinny być one magazynowane. Ponadto zadano pytanie Staroście Krapkowickiemu, czy przeprowadził jakąkolwiek kontrolę podmiotu i poproszono o przesłanie protokołu z kontroli. Do dziś odpowiedzi nie otrzymano.
  • 28 marca na telefoniczną prośbę pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, by skrócić czas weryfikacji i podjęcia działań przez Marszałka Województwa Opolskiego, wskazano dokładną lokalizację miejsca gromadzenia odpadów.
  • 4 kwietnia Burmistrz Krapkowic spotkał się z mieszkańcami ul. Fabrycznej, w celu ich wysłuchania oraz przedstawienia faktów związanych z prowadzeniem działalności polegającej na zbieraniu odpadów na tym terenie.
  • 5 kwietnia gmina wystąpiła do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach z zapytaniem, czy podmiot zbierający odpady uzyskał uzgodnienie operatu przeciwpożarowego. Jednocześnie poproszono o stały nadzór terenu, na którym składowane są odpady z uwagi na fakt, że przez ostatnie dwa tygodnie na nieruchomość zwożone są ogromne ilości odpadów, które charakteryzują się dużą kalorycznością i stosowane są do produkcji paliw alternatywnych. W odpowiedzi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że 8 kwietnia zastępy JRG Krapkowice przeprowadziły wizję lokalną miejsca magazynowania odpadów. Sprawdzono warunki dojazdu pożarowego oraz pobrano wodę z przeciwpożarowych hydrantów zewnętrznych. Ponadto poinformował, że w grudniu 2022 roku podmiot przedłożył operat przeciwpożarowy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Operat spełniał warunki ochrony przeciwpożarowej i został pozytywnie zaopiniowany.
  • 11 kwietnia w związku z trwającym procederem zwożenia odpadów, których sposób magazynowania jest niezgodny z decyzją Starosty Krapkowickiego z lipca 2017 roku na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne oraz zmianą decyzji z października 2017 roku wystąpiono do Marszałka Województwa Opolskiego o podjęcie pilnych działań mających na celu cofnięcie wydanej decyzji ze skutkiem natychmiastowym.
  • 11 kwietnia pracownik urzędu uczestniczył na prośbę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach w wizji lokalnej miejsca gromadzenia odpadów.

W międzyczasie do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęło pięć pism z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przekazujących elektroniczne interwencje związane z nielegalnym składowaniem odpadów na ul. Opolskiej w Krapkowicach, które zostały przekazane do Marszałka Województwa Opolskiego.

Wniosek o wydanie decyzji na zbieranie odpadów został złożony do Marszałka Województwa Opolskiego i jest aktualnie procedowany. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie poprzedzone będzie uzyskaniem opinii burmistrza właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów oraz po przeprowadzeniu przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej kontroli miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Na spotkaniu z mieszkańcami 4 kwietnia Burmistrz Krapkowic zapewnił, że wyda negatywną opinię. Marszałek Województwa Opolskiego zlecił kontrolę miejsca zbierania odpadów Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska po czym ten, wystąpił do Starosty Krapkowickiego o rozważenie możliwości cofnięcia zezwolenia. W obecnej sytuacji organ, który cofnie pozwolenie będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania nakazującego usunięcie śmieci z terenu składowiska. Według wskazania WIOŚ, takim organem jest Starosta Krapkowicki.

Wszyscy liczymy na szybkie rozwiązanie tego problemu.

Kategorie strony: Aktualności lokalne