Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.04.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Krapkowickiego Domu Kultury, wraz z montażem urządzenia wewnątrz budynku do ruchu osób niepełnosprawnych oraz budowie drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 

                                                                                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                             /-/ Katarzyna Kubacka

                                                                                                                                          Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Urbanistyki