Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.04.2024 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN (powyżej 1 kV), budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN (poniżej 1 kV) i zestawów złączowych nN (poniżej 1 kv) na dz. nr 3921, 3918, 3917, 3762, 3890 obręb Krapkowice.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21,  
47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

 

                                                                                                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                    /-/ Katarzyna Kubacka

                                                                                                                                           Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Urbanistyki