Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.04.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trybun –  doposażenie stadionu w Otmęcie w ramach projektu „Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Szkole Sportowej nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

                                                                                       

                                                                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                              /-/ Katarzyna Kubacka
                                                                                                                                            Naczelnik Wydziału  Infrastruktury i Urbanistyki