Dotacja na wymianę węglowych źródeł ogrzewania

Informujemy o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ten cel w roku 2024.

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2024 roku
na dotacje celowe wynosi 120 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 04 marca 2024 r.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie w dniu 01 marca 2024 roku na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub w Biurze Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (budynek przy ul. 3 Maja 21, II piętro, pokój 33).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Pliki do pobrania:

DOCX01 Wniosek o udzielenie dotacji 2024.docx (48,25KB)
PDF01 Wniosek o udzielenie dotacji 2024.pdf (232,11KB)
DOCX02 zgoda współwłaściciela 2024.docx (41,52KB)
PDF02 zgoda współwłaściciela 2024.pdf (155,78KB)
DOCX03 zgoda współmałżonka 2024.docx (41,19KB)
PDF03 zgoda współmałżonka 2024.pdf (153,42KB)
DOCX04 upoważnienie do złożenia wniosku 2024.docx (39,58KB)
PDF04 upoważnienie do złożenia wniosku 2024.pdf (154,14KB)