LIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 08.02.2024 r.

LIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 14:00
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności  w okresie między sesyjnym od 14.12.2023 r. do 08.02.2024 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 9 porządku obrad.

4. Informacja z realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.

5. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

6. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2024 rok (projekt z 19.01.2024 r.);

b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z 23.01.2024 r.);

c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt z 23.01.2024 r.);

d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację  inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt z 16.01.2024 r.);

e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym (projekt z 26.01.2024 r.);

f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/542/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach z filią „Na Polnej” (projekt z 26.01.2024 r.);

g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu (projekt z 19.01.2024 r.) 

h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 23.01.2024 r.);

i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 23.01.2024 r.);

j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną (projekt z 08.01.2024 r.);

k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krapkowice na rok 2024 (projekt z 26.01.2024 r.);

l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/287/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych (projekt uchwały z 25.01.2024 r.);

m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych (projekt uchwały z 25.01.2024 r.);

n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 1 Maja, Prudnickiej, Moniuszki i Krasińskiego w Krapkowicach (projekt  uchwały z 25.01.2024 r.);

o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej) (projekt uchwały z 25.01.2024 r.);

p) Projekt uchwały nr 16 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2024  (projekt uchwały z 23.01.2024 r.);

r) Projekt uchwały nr 17 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (projekt  uchwały z 23.01.2024 r.);

s) Projekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (projekt  uchwały z 23.01.2024 r.);

t) Projekt uchwały nr 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (projekt  uchwały z 23.01.2024 r.).

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad  oraz w   okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania, informacje.

11. Zakończenie LIV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 05.02.2024 r. godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - I budynek- sala konferencyjna - I piętro - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi:  kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice za I półrocze 2024r; plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2024 rok; stan techniczny placówek oświatowych).

2) 06.02.2024 r. godz.14oo -  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - I budynek - sala  konferencyjna - I piętro - Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych, Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS, Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy; informacja nt. uchodźców z Ukrainy i migrantów z Azji, Afryki - liczby, sytuacja materialna i warunki bytowe).              

3) 07.02.2024 r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - I budynek - sala konferencyjna - I piętro - Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja omówi: zagadnienie dot. inwestycji realizowanych przez Gminę Krapkowice ).                                              

Kategorie strony: Rada miejska