LIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

     LIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

14 grudnia 2023 r. (czwartek), godz. 1400
      w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym - od 23.11.2023 r.

3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.

4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej (projekty uchwał nr 1 i 2 z 04.12.2023 r.).

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2023 roku (projekt uchwały nr 3 z 04.12.2023 r.).

6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2024 rok (projekt uchwały nr 4 z 04.12.2023 r.).

7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2023 roku: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Finansów. Zatwierdzenie Planów Pracy na 2024 rok Rady Miejskiej oraz Komisji stałych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice  (projekt uchwały z 25.10.2023 r.);

b) projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty (projekt uchwały z 13.11.2023 r.);

c) projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 21.11.2023 r.);

d) projekt uchwały nr 8 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości  gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (projekt uchwały z 30.11.2023 r.);

e) projekt uchwały nr 9 w sprawie udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz jej użytkownika wieczystego (projekt uchwały z 28.11.2023 r.); 

f) projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z 27.11.2023 r.);

g) projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/498/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2025, stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025 (projekt uchwały z 28.11.2023 r.);

h) projekt uchwały nr 12 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2023 rok (projekt uchwały z 30.11.2023 r.);

i) projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 30.11.2023 r.);

j) projekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela (projekt uchwały z  30.11.2023 r.);

k) projekt uchwały nr 15 w sprawie upoważnienia Burmistrza  Krapkowic na podstawie ustawy z 12.03. 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej (projekt uchwały z 30.11.2023 r.);

l) projekt uchwały nr 16 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt uchwały z 01.12.2023 r.);

m) projekt uchwały nr 17 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt uchwały z 01.12.2023 r.);         

n) projekt uchwały nr 18 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(projekt uchwały z 01.12.2023 r.);

o) projekt uchwały nr 19 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej (projekt uchwały z 01.12.2023 r.);

p) projekt uchwały nr 20 w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji celowej dla Gminy Walce (projekt uchwały z 29.11.2023 r.);

r) projekt uchwały nr 21 w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji celowej dla Gminy Gogolin (projekt uchwały z 29.11.2023 r.).

9. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno-oświatowych do Akcji Zima 2024.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

12. Zakończenie LIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.                                                                                      

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji  :

1. 11.12.2023 r. godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - I budynek- sala konferencyjna - I piętro- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - tematy sesyjne.

2. 12.12.2023 r. godz. 14oo-  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - I budynek- sala konferencyjna - I piętro - Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych, Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS, Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy,

3. 13.12.2023 r. godz. 14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - I budynek - sala konferencyjna - I piętro Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2022.

Kategorie strony: Rada miejska