LII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.11.2023 r.

LII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:
1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 21.09.2023 r. do 23.11.2023 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 porządku obrad.
4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2024 rok:
projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości (projekt uchwały z 26.10.2023r.);
projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały z 26.10.2023r.).
5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 rok:
projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” (projekt uchwały z 06.11.2023r.).
6. Podjęcie uchwał:
a) projekt uchwały nr 4 - w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych na mieszkania treningowe (projekt uchwały z 09.11.2023r.);
b) projekt uchwały nr 5 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok (projekt uchwały z 08.11.2023r.);
c) projekt uchwały nr 6 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 08.11.2023r.);
d) projekt uchwały nr 7 - w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Krapkowicach (projekt uchwały z 30.10.2023r.);
e) projekt uchwały nr 8 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (projekt uchwały z 30.10.2023r.);
f) projekt uchwały nr 9 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (projekt uchwały z 30.10.2023r.);
g) projekt uchwały nr 10 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (projekt uchwały z 30.10.2023r.);
h) projekt uchwały nr 11- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (projekt uchwały z 30.10.2023r.);
i) projekt uchwały nr 12 – w sprawie zmiany uchwały nr XXII/360/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach (projekt uchwały z 09.11.2023r.);
j) projekt uchwały nr 13 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/448/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z 09.11.2023r.);
k) projekt uchwały nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (projekt uchwały z 09.11.2023r.);
l) projekt uchwały nr 15 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna (projekt uchwały z 06.11.2023r.);
m) projekt uchwały nr 16 - w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Kórnica do 2030 roku" (projekt uchwały z 07.11.2023r.);
n) projekt uchwały nr 17 - w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Żużela na lata 2023-2030" (projekt uchwały z 07.11.2023r.);
o) projekt uchwały nr 18 - w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 października 2023 r dotyczącej kierunków i realizacji działań związanych z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 14.11.2023r.).
7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.
9. Zakończenie LII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji:

1) 20.11.2023 r. godz. 1400 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - I budynek- sala konferencyjna - I piętro- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach; Informacja o działalności instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży).

2) 21.11.2023 r. godz.14oo -  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala  konferencyjna - I piętro - Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych, Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS, Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy; omówienie zagadnienia dot. podstawowej opieki zdrowotnej).              

3) 22.11.2023 r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek - sala  konferencyjna - I piętro Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych sprawy bieżące-komisja dodatkowo omówi zagadnienia z zakresu gospodarki finansów).                                              

Kategorie strony: Rada miejska