Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

 • przejdzie przez 2 etapy służby – do 27-dni szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz do 11-miesięcy szkolenie specjalistyczne;
 • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4960 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 27-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po  szkoleniu specjalistycznym - do 11-miesięcy), - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska);
 • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
 • będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
 • będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

DobrowolnaZSW.png

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • nie jest przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie jest wyłączona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • nie posiada nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,
 • posiada wykształcenie:

- co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,

- co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,

- co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej) – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

Wniosek o powołanie do służby wojskowej

Osoba ubiegająca się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej składa wniosek o powołanie do służby wojskowej do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji, może również przesłać ten wniosek za pośrednictwem strony internetowej lub środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o powołanie do służby wojskowej może zostać złożony również podczas kwalifikacji wojskowej.

Deklarację wstąpienia do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej można też złożyć przez portal rekrutacyjny „Zostań Żołnierzem” www.zostanzolnierzem.pl

Do wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej załącza się następujące dokumenty:

 • kopię dokumentu tożsamości;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w szczególności kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów, świadectwa uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, uprawnienia do kierowania pojazdami).

PDFAkcja informacyjna naboru do sił zbrojntch 2.pdf (339,66KB)

Kategorie strony: Komunikaty i ogłoszenia