Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

PFRON informuje, że z wypożyczalni może skorzystać każdy, kto:

• ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

• w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

W sytuacji, gdy stan zdrowia danej osoby pogorszył się na tyle, że nie może korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utracił (np. kradzież, zniszczenie) – może ona zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będzie mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Szczegółowa lista sprzętu znajduje się na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej składa się przy użyciu systemu SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku zapewnia pracownik CIDON.

W przypadku Wnioskodawcy, który składa wniosek:
1. jako opiekun prawny pełnoletniego podopiecznego,
2. jako przedstawiciel ustawowy (z wyjątkiem rodzica/opiekuna prawnego),
3. na mocy pełnomocnictwa,
należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo lub dokument potwierdzający pełnienie opieki prawnej lub przedstawicielstwa ustawowego umieszczając go na liście załączników.

Samo wypożyczenie sprzętu organizuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Pracownik RARS na podstawie ww. wniosku i informacji, przekazanych przez pracownika CIDON ustala z wnioskodawcą termin i miejsce dostarczenia, dostosowania, skonfigurowania i instruktażu korzystania z technologii wspomagających lub jedynie dostarczenia wybranej technologii wspomagającej.

WAŻNE

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl
 

Kategorie strony: Pozostałe