Kontynuacja wspólnych kontroli kompostowników

kompostownik.jpeg

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska we współpracy z Strażą Miejską w Krapkowicach kontynuuje przeprowadzanie kontroli w zakresie posiadania na terenie posesji zadeklarowanego kompostownika. Przepisy prawa nakazują jego posiadanie w momencie informacji w złożonej deklaracji o braku woli odbioru odpadów bio przed podmiot upoważniony. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice widnieją zapisy dotyczące przydomowych kompostowników. Powinny one być lokalizowane wyłącznie w granicach nieruchomości i nie stanowić uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. Usytuowanie kompostownika musi uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kompostownik musi zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku. Brak kompostownika pomimo złożonej informacji może skutkować mandatem karnym. Obecnie czynnościami kontrolnymi objęte są wioski gminy.