Ogólnopolski Konkurs „KULTURA WRAŻLIWA”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza Konkurs na realizację projektów z zakresu kultury, obejmujących szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz artystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu powinna być możliwość prezentacji dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie).

Efekty projektu powinny być dostępne dla ogółu społeczeństwa, również dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt może być realizowany zarówno wyłącznie przez osoby z niepełnosprawnościami, jak i z udziałem artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

Do Konkursu można zgłaszać projekty z zakresu kultury, obejmujące szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz artystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych z następujących obszarów:

 • spektakl teatralny (w tym: dramatyczny, muzyczny, widowisko uliczne);
 • spektakl taneczny (w tym: baletowy);
 • spektakl eksperymentalny;
 • musical;
 • opera;
 • balet;
 • performance;
 • koncert (w tym: widowiska poetycko-muzyczne);
 • happening.

Wydarzenie artystyczne, którego dotyczy projekt powinno być zaprezentowane publiczności minimum 3 razy z zachowaniem bezpłatnego dostępu. Publiczność każdorazowo powinna składać się z minimum 90 osób.

Udział osób z niepełnosprawnością w wydarzeniu artystycznym, którego dotyczy projekt nie powinien być niższy niż 30 % całego zespołu (artystycznego i organizacyjnego). Projekt może być realizowany zarówno wyłącznie przez osoby z niepełnosprawnościami, jak i z udziałem artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

Do udziału w Konkursie uprawnione są:

 • samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • nieprowadzące działalności gospodarczej organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych projektu a Grantobiorca zobowiązany jest wnieść w formie pieniężnej wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Grantobiorcy, który wykazał się minimum roczną działalnością w obszarze kultury dla osób niepełnosprawnych, co zwalnia z wymogu wkładu własnego.

Wnioskowana wysokość dofinansowania nie może być niższa niż 50 tys. zł i wyższa niż 300 tys. zł.

Projekt powinien być zrealizowany w terminie 12 miesięcy, jednak nie dłuższym niż do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs.

Termin składania wniosków konkursowych:  do 16 października 2023 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie oraz Załączniku nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „KULTURA WRAŻLIWA” dostępnym pod adresem:

 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogolnopolski-konkurs-kultura-wrazliwa/

 

 

Kategorie strony: Pozostałe