LI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

     LI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

      21 września  2023 r. (czwartek), godz. 1400
      w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od  22.06.2023 r. do 21.09.2023 r.
 3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 10 porządku obrad.
 4. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2023 roku.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem: wyników sprawdzianu egzaminu ośmioklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 6. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2023.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2023 roku.
 8. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

  a) Projekt uchwały na 1 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Oleandrów i Wrzosów  w Krapkowicach oraz ul. Wiejskiej w Steblowie (projekt z 30.08.2023r);
  b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z 25.07.2023r.);
  c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 03.08.2023r.)
  d) Projekt uchwały nr 4  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z 29.08.2023r.);
  e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok (projekt uchwały z 06.09.2023r.);
  f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 06.09.2023r.);
  g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krapkowice na lata 2023-2026” (projekt uchwały  z 31.08.2023r);
  h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030+ (projekt uchwały z  11.09.2023r.);
  i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie  określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania  Komitetu Rewitalizacji (projekt uchwały z 11.09.2023r.);
  j) Projekt uchwały nr 10  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/214/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały z 06.09.2023r.);
  k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walce (projekt uchwały z 06.09.2023r.);
  l) Projekt uchwały nr 12  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt uchwały z 08.09.2023r.);
  m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice finansowania i realizacji budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej  nr 45 i drogi wojewódzkiej nr 416 w obrębie ewidencyjnym Żywocice, w ramach zadania Gminy pn.:„Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi"(projekt uchwały  z 07.09.2023r.).

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad  oraz w okresie międzysesyjnym.

    11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

    12. Zakończenie LI  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.                                                                                      

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji  :

1) 18.09.2023 r. godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: Organizacja Święta  Niepodległości, Sprawozdanie z działalności Pływali DELFIN za I półrocze 2022r., Informacja z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na gminnych placach zabaw, stanu technicznego ławek, ”kubłów ulicznych”, sprawy różne);

2) 19.09.2023 r. godz.14oo-  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - I budynek- sala  konferencyjna- I piętro - Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych, Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS, Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy, Informacja z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na gminnych placach zabaw, stanu technicznego ławek, ”kubłów ulicznych”, sprawy różne, Informacja z realizacji Programu „Dostępność Plus”, sprawy różne);        

3) 20.09.2023 r. godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach - I budynek - sala  konferencyjna- I piętro - Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : Analiza zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice, Informacja z przeglądu stanu technicznego urządzeń, sprzętu na gminnych placach zabaw, stanu technicznego ławek, ”kubłów ulicznych”, sprawy różne ).

Kategorie strony: Rada miejska