Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

 

logo ciepłe mieszkanie.png                                                                                              logo gmina Krapkowice.jpeg

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Beneficjentem Programu jest osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Krapkowice oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie.

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:

 • pompa ciepła powietrze / woda
 • pompa ciepła powietrze /powietrze
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne

lub

 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Poziom dofinansowania Warunki: Maksymalna wysokość dofinansowania
Podstawowy Roczny dochód wnioskodawcy – nie więcej niż 120 000 zł do 30%
i nie więcej niż 15 000 zł
Podwyższony Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:

 

 • w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 673 zł
 • w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2 342 z

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 60%
i nie więcej niż 25 000 zł
Najwyższy Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:

 

 • w gospodarstwie wieloosobowym –  nie więcej niż 900 zł
 • w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 260 zł
  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 90%
i nie więcej niż 37 500 zł

 

Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski można składać od dnia 15 maja 2023 roku w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, parter, pokój nr 15).

Informacje dotyczące wniosków można uzyskać w Biurze Planowania i Rozwoju, ul. 3 Maja 21, II piętro, pokój nr 33.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków oraz Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Krapkowice. 

PDFZał. nr 1 do Zarządzenia 1156 - Ogłoszenie o naborze Ciepłe Mieszkanie Krapkowice.pdf (314,25KB)

PDFZał. nr 2 do Zarządzenia 1156- Regulamin naboru Ciepłe Mieszkanie Krapkowice.pdf (207,37KB)

Dokumenty do wniosku o dofinansowanie:

PDFWniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie.pdf (287,83KB)

PDFInstrukcja do wniosku o dofin. Ciepłe Mieszkanie Krapkowice.pdf (201,99KB)

PDFOświadczenie współmałżonka Ciepłe Mieszkanie.pdf (161,41KB)

PDFZgoda współwłaściciela Ciepłe Mieszkanie.pdf (164,66KB)

PDFPełnomocnictwo Ciepłe Mieszkanie.pdf (143,03KB)

Wzór umowy o dofinansowanie:

PDFZał. nr 3 do Zarządzenia 1156 - Umowa dotacji Ciepłe Mieszkanie Krapkowice.pdf (183,57KB)

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania:

PDFZał. nr 4 do Zarządzenie 1156 - Wniosek o płatność Ciepłe Mieszkanie Krapkowice.pdf (278,73KB)

PDFInstrukcja wypełniania wniosku o płatność Ciepłe Mieszkanie Krapkowice.pdf (183,41KB)

PDFProtokół odbioru wykonanwcy Ciepłe Mieszkanie.pdf (195,13KB)

PDFZest. dokumentów potw. poniesienie kosztów Ciepłe Mieszkanie.pdf (154,17KB)

Pozostałe dokumenty:

PDFProgram-priorytetowy-Cieple-Mieszkanie 1.pdf (691,87KB)

PDFRodzaje kosztów kwalifikowanych wymagania techniczne.pdf (513,47KB)

PDFKarta oceny Ciepłe Mieszkanie Krapkowice.pdf (163,06KB)

 

Dofinansowanie w ramach Programu ,,Ciepłe Mieszkanie” realizowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan realizacji Programu w Gminie Krapkowice:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 14

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 10

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym - 117 873,16 zł. 

 

 

Kategorie strony: Aktualności lokalne