Bezpłatne Porady Prawne

Kto może skorzystać

Pomoc jest udzielana osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy świadczonej komercyjnie, tj. odpłatnie.

Z pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniali innych osób w ciągu ostatniego roku. Wiąże się to jednak z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków, które zostały przedstawione w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców” poniżej.

W przypadku mediacji, osobą uprawnioną do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Zakres i rodzaj udzielanej pomocy

Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie:

  • prawa pracy
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • prawa cywilnego
  • spraw karnych
  • spraw administracyjnych
  • ubezpieczenia społecznego
  • spraw rodzinnych
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji, świadczonej przez mediatorów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. W ramach pomocy prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego. Pomoc obejmuje także możliwość sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, jak również przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wszystkie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W ramach poradnictwa można skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, bądź przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Przez kogo i gdzie udzielana jest pomoc

Na obszarze Powiatu Krapkowickiego pomoc świadczona jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez samorządy prawnicze oraz przez uprawnione osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na jej świadczenie. Pomoc może być świadczona ponadto przez aplikanta adwokackiego/radcowskiego, przez doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Pomoc jest świadczona w punktach ulokowanych w Krapkowicach, Strzeleczkach, Walcach i Zdzieszowicach. Co istotne, nie obowiązuje tzw. rejonizacja. Oznacza to, że każda uprawniona osoba, bez względu na miejsce swojego zamieszkania, może skorzystać z pomocy w dowolnym punkcie. Dyżury w poszczególnych punktach są świadczone w określonych godzinach, podanych poniżej. Niektóre z dyżurów mogą posiadać określoną specjalizację.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://powiatkrapkowicki.pl/informator-i-aktualnosci/bezplatne-porady-prawne/

lawyer-3819044_1920.jpeg