XLV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

     XLV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

      2 marca 2023 r. (czwartek), godz. 1400
      w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

   1.  Otwarcie  XLV Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad

   2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z  działalności  w  okresie między sesyjnym

        od 15.12.2022 r. do 02.03.2023 r.

   3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.9 porządku

        obrad.

   4.  Sprawozdania na temat realizacji programów gminnych: Profilaktyki  i Rozwiązywania

        Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy   

        i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Wspierania Rodziny.

   5.  Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2018 rok.

   6.  Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem

        nieruchomości.

   7.  Informacja  z realizacji uchwały w  sprawie uchwalenia Regulaminu  o utrzymaniu czystości

        i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

   8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 1 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice 2030+  (projekt uchwały  z 07.02.2023 r.);                                                                                                      

b) projekt uchwały nr 2 -  w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Krapkowice” (projekt uchwały z 09.02.2023 r.);                                    

c) projekt uchwały nr 3 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XI/145/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia-Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach (projekt uchwały z 09.02.2023 r.);                                                                                                          

d) projekt uchwały nr 4 -  w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt uchwały z 09.02.2023 r.);                                                                                                                                

e) projekt uchwały nr 5 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023(projekt uchwały z 09.02.2023 r.);                                                                                                                                

f) projekt uchwały nr 6 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym(projekt uchwały z 09.02.2023 r.);                                                                                                                                

g) projekt uchwały nr 7 - w sprawie powierzenia Gminie Walce realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (projekt uchwały z 09.02.2023 r.);                                                                                                                                

h)  projekt uchwały nr 8 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok (projekt uchwały z 15.02.2023 r.);                                                                                                                                

i) projekt uchwały nr 9 - w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały z 15.02.2023 r.);                                                                                                                      

j) projekt uchwały nr 10 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach (projekt uchwały z 06.02.2023 r.);                                                                                                                  

k) projekt uchwały nr 11 -  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piastowskiej i Krótkiej w Krapkowicach (projekt uchwały  z 06.02.2023 r.);                                                                                                                              

l) projekt uchwały nr 12 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/529/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej dla Gminy Gogolin (projekt uchwały  z 14.02.2023 r.);

m) projekt uchwały nr 13 - w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (projekt uchwały z 09.02.2023 r.);

n) projekt uchwały nr 14 - w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 28.12.2022 r.);

o) projekt uchwały nr 15 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 25.01.2023 r.);

p) projekt uchwały nr 16 - w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Krapkowice do Klastra Energii Partnerska Energia  ( projekt uchwały z 20.02.2023r.).

  9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad  oraz w  okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

11. Zakończenie XLV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

                                                                               

Przed Sesją Rady odbędą się posiedzenia komisji:

1) 27.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 1400 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice na 2023 rok, plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2023 rok, stan techniczny  placówek oświatowych, stan dzieci z Ukrainy  w szkołach i przedszkolach;

2) 28.02.2023 r. (wtorek) godz. 1400- w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17- Komisja Spraw Społecznych- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych, informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS, informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy, informacja nt. uchodźców z Ukrainy- liczby, sytuacja materialna i warunki bytowe;

3) 01.03.2023 r. (środa) godz. 1500 - w Urzędzie Miasta  Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja 17- Komisja Gospodarki i Finansów- oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: informacja  nt. inwestycji realizowanych przez Gminę Krapkowice.

 

 

 

Kategorie strony: Rada miejska