Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023

  • Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe,
  • Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.
  • Źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  • Dodatek polega na refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Do wniosku załącza się: fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę.
  • Wniosek o refundację VAT składa się do 29 lutego 2024 r. w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT. Po 29 lutego 2024 r. w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku. 

W Gminie Krapkowice realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie można składać wnioski. Wnioski do pobrania dostępne są na stronie http://www.ops.krapkowice.pl/257/318/dodatek-gazowy-wnioski.html