• PL
  • EN
  • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gminie Krapkowice

"Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie".

Janusz Korczak

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do edukacji. Tym samym każdemu dziecku bez wyjątku należy zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach jest placówką, która daje szanse dzieciom w wieku przedszkolnym, w tym również dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z celów przedszkola jest integracja wszystkich dzieci oraz zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki i opieki.

W placówce udziela się wsparcia dzieciom, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Przedszkole wyróżnia się wysoko wykwalifikowaną kadrą, która kompleksowo obejmuje opieką dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. W skład zespołów specjalistów wchodzą nauczyciele i terapeuci posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii, logopedii, neurologopedii, pedagogiki specjalnej oraz rehabilitanci ruchowi i terapeuci integracji sensorycznej, którzy są świadomi potrzeb i trudności występujących u podopiecznych. Ponadto przedszkole posiada sale terapeutyczne.

PP 2 nowa sala do integracji sensorycznej.jpeg

Jednym z nowo powstałych pomieszczeń jest sala terapii integracji sensorycznej. W odpowiedzi na potrzeby podopiecznych placówka jest systematycznie doposażana w nowoczesny sprzęt. Dzieci z trudnościami mowy werbalnej korzystają z protez mowy, słabowidzące - z powiększalników, niepełnosprawne ruchowo - z pionizatorów i fotelików rehabilitacyjnych oraz innych pomocy zapewniających komfort sensoryczny.

Wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami jest dla palcówki priorytetem. Pomoc ma wymiar wieloaspektowy, w pełni zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb danej rodziny. Dla każdego dziecka zostaje powołany zespół specjalistów, który ściśle współpracuje z jego rodzicami. Regularnie odbywają się spotkania, w trakcie których nauczyciele i terapeuci wymieniają się spostrzeżeniami oraz wspólne z rodzicami określają kierunki do dalszych działań. Nadrzędnym celem jest optymalizacja funkcjonowania dziecka, a co za tym idzie, przystosowanie do jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym. Znacząco wpływa to na podniesienie komfortu życia całej rodziny.

Przedszkole nieodpłatnie umożliwia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach. Kontakt dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami jest dla nich szansą do rozwijania swoich umiejętności poprzez naśladowanie czynności, nawiązywanie relacji oraz poznawanie norm społecznych. Dziecko funkcjonuje w świecie, w którym jest istotną częścią grupy społecznej, w której czuje się bezpiecznie. Podopieczny może na chwilę zapomnieć o swojej niepełnosprawności i nabrać większej pewności siebie, co zaprocentuje w przyszłości. W przedszkolu każde dziecko może być sobą oraz posiadać i wyrażać własne zdanie.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach

Każde dziecko jest wyjątkowe, posiada indywidualne potrzeby rozwojowe, możliwości psychofizyczne, zdolności i zainteresowania, ale także trudności, z którymi się zmaga. Aby zapewnić optymalne warunki kształcenia w szkole prowadzi się indywidualizację procesu edukacji dostosowując metody i formy pracy z uczniem. Podejmowane działania zawsze realizowane są na podstawie obowiązującego w Polsce prawa oświatowego.

 

 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach od wielu lat funkcjonują oddziały integracyjne, w których wspólnie kształceni są uczniowie zdrowi i uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, z problemami wynikającymi z deficytów wzroku bądź słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu). Obecnie w szkole funkcjonuje 8 klas integracyjnych.

Edukację i wychowanie w klasach integracyjnych współorganizują nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Uczestniczą oni w lekcjach obok nauczyciela przedmiotowego wspierając potrzebujących uczniów, tak aby każdemu z nich umożliwić osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości. Zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na podstawie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla każdego niepełnosprawnego ucznia dostosowywane
są wymagania edukacyjne, zapewniane są indywidualne pomoce dydaktyczne. W szczególnych przypadkach, ze względu na stopień nasilenia trudności w funkcjonowaniu, uczniowie obejmowani są nauczaniem indywidualnym lub pracą w grupie do 5 osób ze wszystkich lub z części przedmiotów. Takie formy edukacji pozwalają na efektywniejszą pracę, zwiększają koncentrację uwagi ucznia na omawianym temacie, ograniczają czynniki rozpraszające.

W przypadku, gdy uczeń nie jest w stanie funkcjonować w szkole samodzielnie, bez stałego nadzoru, dyrektor jako dodatkową kadrę zatrudnia pomoc nauczyciela. Pracownik ten sprawuje stałą, indywidualną opiekę nad uczniem, minimalizuje ryzyko występowania trudnych zachowań, pomaga uczniowi w adaptacji środowiskowej, stwarza optymalne i bezpieczne warunki podczas przebywania w szkole.

Każdy uczeń niepełnosprawny ma zapewnione także indywidualne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, a w razie potrzeby logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze. W codziennej pracy szkoły wykorzystywane jest bogate zaplecze pomocy dydaktycznych i terapeutycznych. Nauczyciele pracują z uczniami m.in. w sali doświadczania świata, gabinetach logopedy, pedagoga i psychologa. W trakcie przygotowania jest pracownia terapii ruchem, która zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku szkolnym.

PSP 1 nowa sala do integracji sensorycznej 1.jpeg

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach w roku szkolnym 2022/2023 podjęto szereg działań nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie korzystają z zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych przez nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie  tyflopedagogiki, surdopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki. Zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniowie mają zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze indywidualne, uczniowie korzystają z zindywidualizowanych ścieżek kształcenia. Dla dzieci z autyzmem są prowadzone zajęcia w grupie do 5 osób. Od 1 września br. uczniowie szkoły są objęci w zwiększonym wymiarze opieką pedagogiczno-psychologiczną specjalistów: pedagoga, pedagoga specjalnego oraz psychologa.

Uczniowie niepełnosprawni - uczestniczą w życiu szkoły i klasy poprzez aktywny udział w uroczystościach, wycieczkach, konkursach i obchodach świąt okolicznościowych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi angażowani są do zadań i projektów wykorzystujących ich zasoby rozwojowe, mocne strony i zainteresowania. Zdarzają się sytuacje, w których za najkorzystniejszą formę kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uznaje się kształcenie w szkole specjalnej. Zawsze jednak decyzję o wyborze szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko podejmują wyłącznie jego rodzice.

 

Materiał opracowany przez terapeutów i dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Krapkowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Krapkowicach

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).