• PL
  • EN
  • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

XLIII SESJA

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

 

w dniu 15 grudnia  2022 r. (czwartek) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury

 

z porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym-  od 24.11.2022 r.

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku  obrad.

4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej  (projekty uchwał nr 1 i 2  z  01.12.2022 r.).

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2022 roku (projekt uchwały nr 3 z  05.12.2022 r. ).

6.Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach  na 2023 rok (projekt uchwały nr 4 z 05.12.2022 r.).

7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2022 roku : Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki i Finansów oraz Komisji ds.Odznaczeń.  Zatwierdzenie Planów Pracy na 2023 rok Rady Miejskiej oraz Komisji stałych.

8 . Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 5 w sprawie zdalnego trybu obradowania na Sesjach Rady Miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały  z  05.12.2022 r);

b) projekt uchwały nr 6 w sprawie  wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt uchwały  z  01.12.2022 r);

c)projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok (projekt uchwały z 01.12.2022 r);

d) projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 01.12.2022 r);

e) projekt uchwały nr 9 w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krapkowice  (projekt uchwały z  18.10.2022 r);

f)projekt uchwały nr 10 w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Dąbrówka Górna do 2030 roku" (projekt uchwały z  01.12.2022 r);

g) projekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 7.11.2022r);

h) projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody  na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem na własność garażu - w trybie bezprzetargowym na rzecz samoistnego posiadacza gruntu (projekt uchwały z 18.11.2022r);

i) projekt uchwały nr 13 w sprawie  przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2023" (projekt uchwały z 22.11.2022 r);

j) projekt uchwały nr 14 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 21.11.2022 r);

k) projekt uchwały nr 15  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/478/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały z 02.12.2022r.);

l) projekt uchwały nr 16 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (projekt uchwały z  29.11.2022 r);

m) projekt uchwały nr 17  w sprawie upoważnienia Burmistrza  Krapkowic na podstawie ustawy z 12 .03. 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej (projekt uchwały z  01.12.2022 r);

n) projekt uchwały nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul.3 Maja w Krapkowicach (projekt uchwały z 01.12.2022r);

o) projekt  uchwały nr 19 w spawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gogolin w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Krapkowice w żłobku znajdującym się na terenie Gminy Gogolin (projekt uchwały z 01.12.2022r.);

p) projekt uchwały nr 20 w sprawie  udzielenia w 2023 roku dotacji celowej dla Gminy Gogolin (projekt uchwały z 01.12.2022r.).

 9. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno- oświatowych do Akcji Zima 2023.

10.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.

11.Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

12.Zakończenie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją Rady Miejskiej, w dniu 13 grudnia 2022r. o godz.1300 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach,ul.3 Maja odbędzie się posiedzenie Komisji Połączonych, na którym oprócz tematów sesyjnych komisje omówią  :

Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach (ilość wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy).

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).