Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek wypłacany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek dotyczy dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub bojler elektryczny. 

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 lub w OPS w Krapkowicach przy ul. Damrota 2. 

Zgodnie z rozporządzeniem dodatek elektryczny przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe wykorzystuje elektryczne urządzenia grzewcze, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Osoby wnioskujące o wypłatę dodatku zobowiązane są złożyć oświadczenie, że w gospodarstwie domowym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny wypłacany jest na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. 

PDFWzór dodatek elektryczny aktualny.pdf (209,39KB)

PDFOświadczenie mikroinstalacja - odpowiedzialność karna - art. 233 kodeks karny.pdf (122,96KB)

PDFOświadczenie zużycie energii elektrycznej - odpowiedzialność karna - art. 233 kodeks karny.pdf (121,00KB)

PDFOświadczenie - odpowiedzialność karna - art. 233 kodeks karny.pdf (120,34KB)