XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XLII  Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 
odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

1.  Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.

2. Sprawozdanie  Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 22.09.2022 r. do 24.11.2022 r.

3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 porządku  obrad.

4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2023 rok:

- projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia  wysokości stawek w podatku  od   nieruchomości (projekt uchwały z  25.10.2022 r.);

- projekt uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt uchwały z 25.10.2022 r.);

5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok:

- projekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2023 rok” (projekt uchwały  z 07.11.2022 r.).

6. Podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały nr 4 - w sprawie zmiany uchwały nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z 04.11.2022 r);

b) projekt uchwały nr 5 - w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023- 2025,stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2016-2025 (projekt uchwały z 03.11.2022 r);

c) projekt uchwały nr 6- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały nr 6 z 15.09.2022r);

d) projekt uchwały nr 7 -  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej  na rzecz  najemcy oraz udzielenie bonifikaty (projekt uchwały z 15.09.2022r);

e) projekt uchwały nr 8- w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt uchwały z 27.10.2022 r);

f) projekt uchwały nr 9 - w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 r. (projekt uchwały z 10.11.2022 r.);

g) projekt uchwały nr 10 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 10.11.2022 r);

h) projekt uchwały nr 11 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krapkowickiej i Kozielskiej w Żużeli (projekt uchwały z 08.11.2022 r);

i) projekt uchwały nr 12 - w sprawie  zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Krapkowice Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja w Krapkowicach (projekt uchwały z 09. 11.2022 r.);

j) projekt uchwały nr 13 - w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej  Rady Gminy (projekt uchwały z 14.11.2022r);

k) projekt uchwały nr 14 w sprawie zmiany Uchwały  nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 21.09.2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach (projekt uchwały z 14.11.2022r.);

l) projekt uchwały  nr 15 w sprawie rozpatrzenia  wniosku  z dnia 19.09.2022r. w sprawie podniesienia dotacji  celowej na 2023 rok dla podmiotów prowadzących żłobki (projekt uchwały z 14.11.2022r.).

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie  międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

9. Zakończenie  XLII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji:

1) 21.11.2022 r. godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych  komisja  dodatkowo omówi: realizacja procesu dydaktycznego i wychowawczego, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach, Informacja o działalności instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz dzieci i młodzieży);

2) 22.11.2022 r. godz.13oo-  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala  konferencyjna- I piętro - Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych, Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS, Informacja nt. cmentarzy w Krapkowicach dot. ilości wolnych miejsc grzebalnych, opłaty za przedłużenie dzierżawy; informacja nt. ogrodzenia nowo powstającego cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach);              

3) 23.11.2022 r.godz.14oo - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek - sala konferencyjna - I piętro - Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi zagadnienia z zakresu gospodarki finansów).